<h1>Mærkesager</h1>

Mærkesager

Kommunalpolitisk program 2018 - 2021

Sammen om Egedal

Socialdemokratiet ønsker en samfundsudvikling, hvor det enkelte menneske sikres frihed under ansvar for fællesskabet.

Socialdemokratiet ønsker at sikre en fortsat udvikling af en grøn kommune.

Socialdemokratiet vil sikre en sund økonomisk politik, hvor der er balance imellem indtægter og udgifter. Vi vil arbejde langsigtet og sikre sammenhæng mellem planlægning og de økonomiske muligheder.


Socialdemokratiet vil sikre en sund økonomi, som understøtter opfyldelsen af vores visioner.

En langsigtet økonomisk politik der bygger på stabilitet, skal være grundlaget for de politiske og administrative beslutninger. Beslutninger der skal skabe udvikling af Egedal Kommune og sikre tryghed og sikkerhed for borgerne.

Vi vil påtage os det fulde ansvar for, at sikre kvaliteten i den kommunale service. Der vil derfor ikke ske nogen udlicitering af de borgerrelaterede områder.

Borgerne skal sikres en god service i Egedal Kommune i årene fremover. Det er derfor afgørende for vores kommune, at vi har dygtige og effektive medarbejdere.

Kun ved regeringsindgreb eller ved anden udefra kommende årsag vil vi ændre i de vedtagende budgetter.

Det betyder for os at:

 • det ikke er skattelettelser og uopnåelige løfter, der skal på den kommunale dagsorden, men økonomisk styring og sund fornuft.
 • kommunen skal have en langsigtet og realistisk politik, som kan sikre at rationaliseringer ikke betyder besparelser.
 • der skal være plads til god borgerservice og høj kvalitet.
 • der skal skabes økonomi til vedligeholdelse og udbygning af infrastrukturen i årene fremover.

Socialdemokratiet ønsker en udvikling af et bæredygtigt erhvervsliv og en varieret detailhandel, hvor det er kommunen og borgerne der styrer udviklingen, så vores erhvervsliv og handelsliv svarer til de behov og ønsker, som borgerne har.

Socialdemokratiet ønsker, at det skal være attraktivt at drive virksomhed og detailhandel i Egedal.

Det betyder for os at:

 • der fortsat skal arbejdes aktivt for en væsentlig udbygning af erhvervslivet og detailhandlen i Egedal Kommune, så der skabes lokale arbejdspladser.
 • hvis virksomhederne ønsker at etablere sig uden for erhvervsområderne, skal det ske således, at et rent miljø bevares og bygninger opføres med størst mulig hensyntagen til de landskabelige værdier.
 • kommunen samarbejder aktivt med erhvervsforeninger og centerforeninger for at sikre den bedst mulige service til virksomhederne, og kommunen skal have medarbejdere med de rette kompetencer, som kan yde denne service.

Socialdemokratiet ønsker en langsigtet planlægning af såvel boligudbygning, erhvervsbyggeri og infrastruktur med fokus på, at Egedal består af flere store og små bysamfund. Planlægningen skal ske i tæt samarbejde med de enkelte foreninger, grundejerforeninger, boligselskaber, bylaug og Egedal Landsbyråd, samt inddragelse af borgerne.

Det betyder for os at:

 • der skal arbejdes hen imod et bredt varieret boligudbud, hvor lejeboliger/almene boliger skal have en høj prioritet.
 • der skal føres en aktiv politik om køb af jord. Det skal sikre en målrettet styring af byudviklingen, med etablering af boliger for alle indtægtsgrupper.
 • der skal arbejdes for flere boliger til handicappede, studerende og ældre.
 • vi skal sikre et veludbygget vej- og stisystem i hele Egedal Kommune, både rekreative trampestier og trafikcykelstier.
 • landsbyerne skal bevares, og deres selvstændighed skal respekteres via de eksisterende Bylaug.
 • borgerne skal inddrages tidligt når Planstrategi og Kommuneplan bliver udarbejdet.
 • den offentlige trafik skal udbygges med flere lokalbusser, så det bliver lettere for ikke bilister at komme rundt i Egedal Kommune.
 • de større veje skal opprioriteres, så man ikke har sivetrafik igennem bysamfundene.

Socialdemokratiet vil sikre en fortsat udvikling af en grøn og smuk kommune.

Det betyder for os at:

 • vi skal etablere grønne og rekreative boligmiljøer.
 • vi skal bevare og beskytte det åbne land, og nedlagte landbrugsejendomme skal kunne bruges til beboelse.
 • vi skal sikre et reelt samarbejde med landsbyråd og naturfredningsorganisationer, og høringer skal foretages tidligt i den politiske proces.
 • vi skal begrænse mulighederne for at opføre store bygninger, der skæmmer det åbne land.
 • vi skal arbejde for at sikre et rent og sundt miljø.
 • vi vil arbejde for en kommunal ressourcestrategi med fokus på reduktion af ressourceforbrug og øget genbrug.
 • vi vil arbejde for at sikre effektive tiltag for beskyttelse mod de klimatiske forandringer.
 • vi vil arbejde for, at borgerne i højere grad drager omsorg for afledning af regnvand på egen grund, således at vores kloaksystem og vandrensningsanlæg ikke belastes.
 • vi vil arbejde for, at Egedal Kommune når målene for reduceringen af CO2 udslippet.
 • vi vil arbejde for at fastholde 2020 bygningskravene til alt nyt byggeri, som opføres i Egedal Kommune.
 • vi vil arbejde for mere fjernvarme, baseret på ikke fossile brændstoffer.
 • vi vil arbejde for, at få mere rådgivning af borgerne i forhold til vedvarende energi.
 • vi skal øge borgernes muligheder for at benytte naturen og landskabet i Egedal Kommune ved f.eks at anlægge flere trampestier.
 • affald skal sorteres så tæt på borgerne som muligt.

Børn er vores fremtid. Derfor er besparelser på børneområdet en forringelse af vores fælles fremtid.

Børn har ikke kun brug for at blive passet. Børn har brug for at få de bedst mulige rammer for at udvikle sig: fysisk, intellektuelt, socialt, følelsesmæssigt og kreativt. Børn har brug for rammer, hvor de kan vokse, erkende egne muligheder og udvikle deres talenter.

Det betyder for os at:

 • pladsgaranti er en selvfølgelighed.
 • alle børn skal mødes af en personlig udfordring, som er tilpasset til at fremme udviklingen af det enkelte barn.
 • der stilles krav til børnenes omgivelser, både fysisk og psykisk, og personalet skal tilegne sig den fornødne efteruddannelse til at imødekomme disse krav.
 • legepladserne i institutionerne er af en sådan sikkerhedsmæssig og pædagogisk standard, at de udfordrer det enkelte barn.
 • personale- og forældreindflydelsen på den daglige drift skal øges.
 • brugerbetaling begrænses, så det ikke afhænger af forældrenes økonomi, om børnene kan deltage i de forskellige tilbud, eksempelvis madordninger, hytteture og foreningsliv.
 • tiltag, der tilgodeser fysiske og musikalske aktiviteter, fremmes.
 • behovet for åbningstider i vore institutioner skal undersøges med jævne mellemrum. Vi anerkender, at der kan være behov for at tilgodese forældre, der arbejder både aften og nat samt i weekender.
 • der også er aktivitetsmuligheder udenfor institutionernes geografiske områder.
 • der sikres sammenhæng og helhed i børnenes liv fra dagpleje/vuggestue over børnehave, SFO og skole til den unges start på en ungdomsuddannelse.
 • dagplejen fortsat er et pasningstilbud i Egedal Kommune.
 • der fokuseres på indsatsen for udsatte børn og unge.
 • vi vil målrettet sikre de bedste muligheder for børn der mistrives.
 • det nye familiehus i Egedal Kommune skal styrkes i deres arbejde med forebyggelse og målrettede familiebasserede forløb.

Socialdemokratiets vision for skole- uddannelsesområdet er klart:

Skolen skal udvikle børnene til kompetente voksne, som skal kunne læse, regne, stave, undre sig, stille spørgsmål, analysere, vurdere, tage stilling, samarbejde, tilegne sig ny viden, m.v.

Samtidig skal skolen kunne udvikle vores børn til at kunne anvende deres viden til problemløsning og til at se de kreative løsninger. Skolen skal sikre, at børn udvikler deres lyst og evne til at lære resten af livet og sikre, at børn bliver hele mennesker.

Vi vil fokusere på at løfte fagligheden hos alle børn, herunder især de svage elever, så alle børn står bedst muligt rustet overfor fremtiden.

Det er Socialdemokratiets mål, at Egedals skoler med deres forskelligheder opleves som én kommunal skoleenhed.

Det betyder for os at:

 • børn og forældrene har respekt for undervisningen.
 • personale- forældre- og elevindflydelsen på skolens daglige drift skal styrkes.
 • der skal sikres uddannelse til alle.
 • lejrskoler skal være en del af undervisningen i folkeskolen.
 • undervisning og ”ud af huset” aktiviteter ikke skal være baseret på forældrebetaling.
 • vi skal fastholde en bred vifte af specialundervisning, og de nødvendige ressourcer skal være til rådighed for de børn, der har behov for det.
 • vi vil møde barnet der, hvor det er, og holde fokus på inklusion hvor det er muligt. Vi vil løbende evaluere inklusionsindsatsen.
 • vi vil arbejde for, at børn kan svømme inden udgangen af 4. klasse.
 • 10. klasse skal bevares og gøres til indgangen på en ungdomsuddannelse frem for afslutningen på folkeskolen. 10 klasse skal være et tilbud i 10.-klassecentre, hvor der er et længere brobygningsforløb til viften af ungdomsuddannelser.
 • skolens muligheder for udvikling af videre- og efteruddannelse af lærerne skal tilpasses den nye skolereform.
 • der skal sikres moderne undervisningslokaler, som passer til undervisningen efter skolereformen.
 • der sættes ekstra ressourcer af til renovering og modernisering af kommunens skolebygninger.
 • skolestrukturen skal løbende evalueres og tilpasses for at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne.
 • skolerne kan lave differentiering af klassestørrelserne, så indskolingen på de små skoler sikres ved, at der klasseoptimeres på mellemtrin og udskoling.
 • Ungdomsskolen fortsat skal være en skole med flere afdelinger og med det varierede udbud af forskellige kurser, som finder sted i dag.
 • Musikskolen skal forsat være en velfungerende musikskole, som en samlet god skole i Egedal for alle børn og unge.
 • Musikskolen skal samarbejde med og være en del af musikundervisningen i folkeskolen.
 • betalingen for at deltage i musikskolen må ikke være så høj, at prisen udelukker nogen fra at deltage.
 • alle børn skal have mulighed for, lære at spille på et instrument inden udgangen af tredje klasse.

Socialdemokratiet ønsker en aktiv og udfordrende seniorpolitik. Vi ønsker at sikre et værdigt ældre liv, med en ansvarlig og respektfuld ældrepolitik.

Socialdemokratiet vil skabe en senior- og ældrepolitik, der garanterer, at ældre får den nødvendige hjælp og pleje.

Overordnet set skal hjælpen først og fremmest tilgodese behovene hos de svageste ældre, men samtidig skal den aktiverende og forebyggende indsats prioriteres højt, så borgerne derved kan forblive selvhjulpne langt op i årene og bevare en høj livskvalitet.

Det betyder for os at:

 • der skal ydes en behovsorienteret og fleksibel hjemmehjælp, med en visiteret rengøring.
 • hjemmeplejen skal organiseres, så personalet og de ældre har størst mulig indflydelse på og ansvar for arbejdets tilrettelæggelse.
 • aften- og nattevagten skal opnormeres. Det vil skabe større tryghed hos de ældre og personalet.
 • der skal være mindre registrering og kontrol og mere tid til den enkelte.
 • der skal være mulighed for genoptræning og vedligeholdelsestræning.
 • der skal sikres det fornødne antal aflastningsboliger, og aflastning i egen bolig skal være en mulighed.
 • der skal ikke ske privat udlicitering af personlig pleje og omsorg for ældre og handicappede.
 • der skal tilføres ekstra ressourcer til ældre med sindslidelser.
 • der skal sikres uddannelse af personale til at tage sig af ældre med sindslidelser.
 • der skal være et tilbud om kontakt til den ældre i eget hjem, evt. via hotline eller hjemmebesøg.
 • der skal være meningsfyldte tilbud om aktiviteter på alle kommunens plejehjem.
 • den kommunale madordning skal indeholde god, sund og nærende mad til en overkommelig pris.
 • vi vil arbejde for cafeer på alle plejecentre.
 • vi gennem foreninger og organisationer vil støtte og styrke kommunens mange forskellige tilbud til selvhjulpne borgere.
 • vi vil støtte op om Seniorrådets arbejde, og vi vil være et aktivt talerør for dem i den politiske proces.
 • det skal være trygt at blive og være gammel i Egedal kommune.

Socialdemokratiet mener, at alle har ret til et sundt liv.

Egedal Kommune skal påtage sig en stor og aktiv rolle i forbindelse med sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Det vil få en positiv betydning for borgernes livskvalitet.

Det betyder for os at:

 • vi vil sikre et sundhedsvæsen med lige adgang for alle borgere.
 • det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde skal organiseres således, at det Sundhedsfaglige personale kommer så tæt på borgeren som muligt og at videndeling om den enkelte borger er i centrum.
 • sundhedshuset forsat skal være for alle og indeholde mange forskellige sundheds og forebyggende ydelser.
 • vi skal give hurtig og målrettet genoptræning efter endt sygdomsforløb så borgeren kan komme hurtig videre med sit liv.
 • Livsstilsværkstedet skal bevares og styrkes.
 • vi vil opprioritere forebyggelsen af uhensigtsmæssige indlæggelser.
 • der skal være fokus på sund kost i kommunens skoler og institutioner. Sund kost vil forbedre børnenes indlæringsmuligheder.
 • motion skal være i fokus for alle aldersgrupper.
 • det ikke skal være nødvendigt at tegne supplerende sundhedsforsikringer.
 • der i Egedal kommune fortsat findes et udbud af speciallæger i lokalområdet.
 • sundhedspleje- og skolelægeordningen samt skoletandplejen skal omfatte både forebyggelse og behandling. Dette skal sikre fysisk trivsel for de kommende generationer.
 • vi vil arbejde for, at stofmisbrugeres behandling sidestilles med behandling af alkoholmisbrugere.
 • der skal arbejdes opsøgende omkring misbrug, ikke mindst i skolerne og i ungdomsklubberne.
 • vores misbrugs- og behandlingscenter skal styrkes i deres forebyggelse og behandlingsarbejde. Der skal være åbne tilbud til misbrugerne.
 • der skal fortsat være et gratis rygestopkursus for borgere, der gerne vil holde op med at ryge.
 • vi vil støtte politisk op om aktiviteter, der kan være med til, at forebygge ensomhed.

Socialdemokratiet vil medvirke til, at rammerne for handicappede medborgere er optimale, således at en større eller mindre fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke udelukker borgeren fra fællesskabet og et meningsfyldt liv.

Vores offentlige bygninger skal opfylde tilgængelighedsstandarden.

Det betyder for os at:

 • handicappede skal have samme muligheder som borgerne i øvrigt, når det gælder boligforhold, job, uddannelse og fritidsaktiviteter.
 • kompenserende støtte skal målrettes den enkeltes behov, så indsatsen bliver så effektfuld som muligt. Arbejdet skal foregå i tæt dialog med borgeren.
 • vi gennem en tidlig forebyggende vejledning og rådgivning reducerer generne i familier med et handicappet barn.
 • vi vil støtte og hjælpe børn og unge af psykisk syge forældre og forældre med misbrug.
 • vi vil sikre, at der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem socialpsykiatrien, regionspsykiatrien og kommunens rådgivningscenter.
 • vi vil fremme dialogen og det gensidige samarbejde med kommunens handicapråd.
 • kommunens Handicap Politik skal evalueres løbende.

Socialdemokratiet mener, at det at have en meningsfyldt beskæftigelse er en grundlæggende del af ethvert menneskes mulighed for, at skabe sig en tilværelse.

Vi vil derfor arbejde for at sikre så mange som muligt et arbejde. Vi vil arbejde for en aktiv beskæftigelsespolitik for alle uanset alder, etnisk oprindelse og køn.

Det betyder for os at:

 • borgerne i Egedal Kommune skal møde et jobcenter, der er til for dem, hvis de bliver ledige og har behov for hjælp.
 • vi skal sikre, at den ledige borger modtager en individuel og respektfuld vejledning i forhold til den samlede situation de står i.
 • jobcentrene, som en kommunal ordning, skal hele tiden have en særlig bevågenhed og ikke privatiseres.
 • jobcentret skal samarbejde med de faglige organisationer og A-kasserne for at skabe de bedste resultater til glæde for de ledige.
 • unge ledige skal tilbydes uddannelse og hjælpes til at komme ind på et uddannelsessted.
 • borgere på overførselsindkomst eller borgere, som på anden måde har mistet tilhørsforholdet til arbejdsmarkedet, ikke må blive sat uden for fællesskabet, men skal tilbydes en individuel hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.
 • flere arbejdsgivere skal være med til at styrke aktiveringen af de ledige, så de kan komme i ordinært arbejde.
 • lediges uddannelse og evt. løbende efteruddannelse af dem, der er i arbejde, opprioriteres.
 • borgerne skal have mulighed for, at dygtiggøre sig igennem livslang uddannelse.
 • Egedal Kommune skal gå forrest med hensyn til arbejdsmiljø, livslang uddannelse og en moderne personalepolitik for alle aldersgrupper.
 • jobcentret og det lokale beskæftigelsesråd løbende tilpasses de udfordringer, der er på arbejdsmarkedet.
 • jobcentret og de lokale virksomheder skal skabe et tættere samarbejde om en aktiv job- og arbejdsformidling, også for at blive bedre til at matche ledig og virksomhed.

Socialdemokratiet ønsker en beskæftigelsesorienteret socialpolitisk indsats, som er målrettet mod det private og det offentlige arbejdsmarked med udgangspunkt i den enkelte borgers liv, behov og ønsker.

Koordineringen mellem arbejdes-, erhvervs-, uddannelses- og socialområdet skal sikres og udvikles i et fleksibelt system med fokus på tilpasning til de aktuelle behov.

Det betyder for os at:

 • strategien skal bygges op om forebyggelse, fastholdelse og integration.
 • kommunen skal lave planer for den enkelte der sikrer vejen tilbage til ordinær beskæftigelse gennem vejledning, aktivering og uddannelse.
 • et aktivt opsøgende arbejde i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, skal sikre arbejdspladser til ledige.
 • der skal indgås sociale partnerskabsaftaler mellem erhvervslivet og kommunale virksomheder med henblik på virksomhedsrevalidering og arbejdsprøvning. Der skal sikres bedre vilkår for fysisk og psykisk handicappede med tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • der skal være krav om sociale klausuler i alle kommunens udbud, idet krav herom skal indarbejdes i udbudsbetingelser og i kontrakter med eksterne aktører.

Egedal Kommune er, som servicevirksomhed for borgerne og erhvervslivet, i sig selv den største arbejdsplads i kommunen.

Det er en forudsætning for, at medarbejderne kan løse opgaverne, at de besidder den nødvendige faglige viden og indsigt, og at de gives de arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder, der er nødvendige for en kvalificeret indsats.

Det betyder for os at:

 • medarbejderne skal tilbydes mulighed for at udvikle sine faglige og sociale kompetencer.
 • den nødvendige frihed med løn til at varetage funktionen som tillidsrepræsentant skal være til rådighed.
 • der skal være et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, bl.a. gennem størst mulig indflydelse på egen arbejdssituation.
 • medarbejderne skal sikres tryghed i ansættelsen. Her vil vi især være opmærksomme på de organisatoriske forandringer, der hele tiden foregår i den kommunale verden.

Socialdemokratiet mener, at udlicitering aldrig må blive et mål i sig selv. Det må derfor kun bruges som et middel til opgaveløsning under de til enhver tid givne økonomiske rammer.

Ved udbud skal der fokuseres på kvalitetsmål og kvalitetsstyring. Udlicitering må ikke medføre en skjult eller utilsigtet serviceforringelse.

De offentlige virksomheder skal have mulighed for at byde på egne opgaver.

Det betyder for os at:

 • der skal sikres en klar udbudspolitik, da en sådan er afgørende for at sikre reelle udbudsforløb og de bedst mulige vilkår for medarbejdere både før, under og efter udlicitering.
 • der ikke bliver udlicitering af personlig pleje og omsorg.
 • velfærd ikke skal gøres til en handelsvare, hvor det bliver økonomisk formåen, der bliver afgørende frem for borgerens personlige behov.
 • der skal være politisk repræsentation i bestyrelserne for de kommunale selskaber (§60-IS-A/S). Dette skal sikre demokratiet og den tætte borgerindflydelse.
 • det skal sikres, at arbejdet udføres på danske overenskomstvilkår.
 • der i udbudspolitikken skal stilles krav om kædeansvar og sociale klausuler.
 • social dumping skal bekæmpes og ILO konventionen 94 skal følges.
 • der skal ske virksomhedsoverdragelse af det kommunale personale ved alle kommunale selskabsdannelser.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at alle nye borgere integreres i lokalsamfundet.

Kommunen skal tilbyde borgere med udenlandsk oprindelse i alle aldersgrupper danskkurser og andre relevante aktiviteter, der bidrager til, at de integreres i det danske samfund og opnår varig beskæftigelse. Målet om danskundervisning skal følges op af en nem adgang til relevante kurser.

Det betyder for os at:

 • vi vil arbejde for en aktiv dialog med indvandrere, flygtninge og deres organisationer om den fælles opgave, som det er at sikre gode forhold for alle borgere.
 • vi vil samarbejde med de lokale flygtningenetværk.
 • vi vil arbejde for, at det danske samfunds grundlæggende værdier accepteres og respekteres af alle.
 • vi vil skabe rammer og vilkår for flygtninge og indvandrere, så de kan indgå i hverdagen med samme rettigheder og pligter som de øvrige borgere i kommunen.
 • vi skal kunne rumme borgere af anden etnisk baggrund end dansk i kommunens tilbud.
 • alle nyankomne, arbejdsdygtige flygtninge får et integrationsprogram, der er beskæftigelsesrettet, med udgangspunkt i den enkeltes situation.

Socialdemokratiet ønsker, at der er gode rammer for social og kreativ udfoldelse i Egedal Kommune. Et alsidigt kulturliv har afgørende betydning for borgernes livskvalitet.

Socialdemokratiet ønsker, at bibliotekerne skal være naturlige samlingssteder for mennesker i alle aldre.

Socialdemokratiet vil støtte det arbejde, der foregår på museumsområdet. Vores borgere og ikke mindst børnene skal kende kommunens og deres egen historie.

Socialdemokratiet ønsker et Egedal præget af god forskellig kunst, som kan berige borgerne.

Socialdemokratiet ønsker at kommunen støtter klubber og foreninger med henblik på, at de bidrager til et godt socialt liv for borgerne.

Socialdemokratiet ønsker at fremme mulighederne for, at alle, uanset alder, kan dyrke idræt og motion.

Det betyder for os at:

 • der i lokalområderne skal være mulighed for en mangfoldighed og alsidighed i kultur- og fritidstilbud.
 • fritidslivet skal inddrages aktivt i gennemførelsen af en god sundhedspolitik.
 • vi vil arbejde for at skabe en årlig kulturbegivenhed, f.eks. musik, teater m.m.
 • bibliotekerne skal være på forkant med udviklingen ved at der sikres midler til, at de kan følge med den teknologiske udvikling.
 • bibliotekerne indrettes, så der er mulighed for at skabe mangfoldighed f.eks.  it-undervisning, film, foredrag m.m., og f.eks. et cafemiljø vil være en naturlig del af indretningen.
 • bibliotekerne skal arbejde tæt sammen med skolerne for at opnå den bedste udnyttelse af ressourcerne.
 • der forsat er biblioteker i Stenløse, Ølstykke, Ganløse og Smørum.
 • at der nedsættes et museumsråd, der skal vejlede politikerne.
 • vi vil indføre en kunstfond, så der til stadighed er midler afsat til dette område.
 • vi vil have et Kunstens hus, hvor børn og voksne kan udvikle deres interesser og evner inden for så mange kunstarter som muligt.  (malerkunst, skulptur m.m.)
 • vi i de enkelte lokalsamfund vil skabe mulighed for malerskoler/billedskoler for både børn og voksne.
 • der nedsættes et kunstråd.
 • alle kommunalt godkendte foreninger og klubber skal have gode lokaler og øvrige nødvendige faciliteter stillet til rådighed.
 • vi vil bevare alle kommunens kulturhuse og kultursamlingssteder.
 • vi vil fastholde lederuddannelse for foreningsaktive.
 • vi vil arbejde for at der sættes fokus på foreningslivet, og deltagelsen heri.
 • der skal være gode idrætsfaciliteter inden for rimelig afstand i hele kommunen.
 • der skal nedsættes et idrætsråd, der dækker kommunen bredt. Idrætsrådet skal være forslagsstillende og rådgivende over for politikerne.
 • de nuværende svømmefaciliteter skal bevares (Ølstykke-Smørum-Ganløse).
 • vi vil arbejde for, at der bygges en ny moderne en svømmehal, hvor der er plads til både skole-, idræt-/motions- og privat svømning. Det skal være en svømmehal med varmtvandsbassin, og den skal ligge centralt for alle borgere i Egedal Kommune. Det skal være en svømmehal med gode klub- og opholdsfaciliteter.
 • vi vil arbejde for, at der etableres samarbejde mellem skoler og idrætsklubber.
 • vi vil arbejde for, at ældre får mulighed for at motionere på idrætsanlæg i dagtimerne.